Builders Team

ჩვენ გთავაზობთ

 

  • სამშენებლო სამუშაოები:

          შენობების და სხვა დანიშნულების ნაგებობების მშენებლობა, ბლოკის და აგურის წყობა, ლესვა. 

         áƒ›áƒáƒ›áƒ¡áƒáƒ®áƒ£áƒ áƒ”ბის ფასი:  áƒ¡áƒáƒ¥áƒ›áƒ”თა მწარმოებელთან და არქიტექტორთან კონსულტაციის, სამუშაოს დეტალების გაცნობის შემდეგ,                                                                                                      áƒ¨áƒ›áƒ”ოთავაზებული იქნება სამშენებლო სამუშაოების ღირებულება.

          ფასი განსაზღვრულია შემდეგზე (მასალების გარეშე):

          - ბლოკის წყობა:  1 ცალი - 0,70 ლარი

          - აგურის წყობა:  1 ცალი - 0,35 ლარი

          - ლესვა:  1 მ2 - 7 áƒšáƒáƒ áƒ˜

 


  • სარემონტო სამუშაოები:

          შენობების და სხვა დანიშნულების ნაგებობების შიდა და გარე კაპიტალური, კოსმეტიკური, მოსაპირკეტებელი სამუშაოები.

          მომსახურების ფასი:  áƒ¡áƒáƒ¥áƒ›áƒ”თა მწარმოებელთან და არქიტექტორთან კონსულტაციის, სამუშაოს დეტალების გაცნობის შემდეგ                                                                                                   áƒ¨áƒ›áƒ”ოთავაზებული იქნება სარემონტო სამუშაოების ღირებულება.

 


  • გადახურვითი სამუშაოები:

          ბრტყელი სახურავის გადახურვა. თუნუქის, კრამიტის და რბილი კრამიტის áƒ”.წ. "შინგლის" სახურავების მოწყობა.

          მომსახურების ფასი:  áƒ—ითოეული ობიექტისათვის ფასი განისაზღვრება ინდივიდუალურად,  - საორიენტაციოდ:

  1. ბრტყელი გადახურვისათვის ფასი 1 მ2-ზე განისაზღვრება 12 ლარიდან.
  2. თუნუქის, კრამიტის, რბილი კრამიტის ე. წ. "შინგლის" áƒ’ადახურვისათვის ფასი 1 მ2-ზე განისაზღვრება 25 ლარიდან.

          შენიშვნა: სამუშაოების ფასი მოიცავს მასალებს, მუშახელს, გადასახადებს და საგარანტიო პირობებს.

 


  • ჰიდროსაიზოლაციო სამუშაოები:

          სახურავების, საძირკვლების, კედლების, აუზების, რეზერვუარების საიზოლაციო სამუშაოები.

         áƒ›áƒáƒ›áƒ¡áƒáƒ®áƒ£áƒ áƒ”ბის ფასი:  áƒ—ითოეული ობიექტისათვის ფასი იანგარიშება ინდივიდუალურად,  - საორიენტაციოდ  áƒ¤áƒáƒ¡áƒ˜ 1 მ2-ზე                                                                                                          áƒ’ანისაზღვრება 12 ლარიდან.

          შენიშვნა: სამუშაოების ფასი მოიცავს მასალებს, მუშახელს, გადასახადებს და საგარანტიო პირობებს.

 


  • ბეტონის მჭიმის áƒ”.წ. "სტიაშკა" მოწყობის სამუშაოები:

          მშრალი და სველი მჭიმის დასხმა. ქანობების მოწყობა ინერტული მასალით.

          მომსახურების ფასი:  áƒ—ითოეული ობიექტისათვის ფასი იანგარიშება ინდივიდუალურად  - საორიენტაციოდ  áƒ¤áƒáƒ¡áƒ˜ 1 მ2-ზე                                                                                                            áƒ’ანისაზღვრება 12 ლარიდან.

          შენიშვნა: სამუშაოების ფასი მოიცავს მასალებს, მუშახელს, გადასახადებს და საგარანტიო პირობებს.

 


  • მეხამრიდი სიტემები და მათი ინსტალაცია:

          ავსტრიული წარმოების, ფირმა Schirtec-ის მეხამრიდები:

          1. მოდელი S-A, ფასი 3700 ლარი.

          2. áƒ›áƒáƒ“ელი S-AS, ფასი 3000 ლარი.

          3. áƒ›áƒáƒ“ელი S-DA, ფასი 4300 ლარი.

          4. áƒ›áƒáƒ“ელი S-DAS, ფასი 4100 ლარი.

          მეხამრიდის მონტაჟის ღირებულება განისაზღვრება áƒ¡áƒáƒ›áƒ£áƒ¨áƒáƒáƒ—ა სირთულიდან გამომდინარე, ტექნიკური ჯგუფის მიერ. 

          შენიშვნა: მეხამრიდების áƒ¤áƒáƒ¡áƒ˜áƒ”ბი მოცემულია დღგ-ს ჩავლით და 2 წლიანი áƒ¡áƒáƒ’არანტიო პირობით.

 


 კონტაქტი

მისამართი: ქ. თბილისი, ვაჟა-ფშაველას გამზ. 30ბ
ოფისი:
მობილური: (+995) 599 26 90 10
E-mail: giorgi.bt@gmail.com info@mshenebeltagundi.ge
Facebook: მშენებელთა გუნდი / Builders Team

საკონტაქტო ინფორმაცია